Tạo pop-up cho website với WP Popup Banners

WP Popup Banners - là một plugin FREE WordPress của AccessPress Themes. Nó cho phép bạn tạo nhiều banner pop-up cho website của bạn. Bạn có thể tạo banner hình ảnh hoặc văn bản, xác định các thiết lập cá nhân cho mỗi banner và có banner popup trên trang web của bạn hoặc các trang