Plugin Everest Google Places Reviews Lite

Everest Google Địa điểm Nhận xét là một trong những plugin WordPress miễn phí tốt nhất để giới thiệu Google Places của bạn và đánh giá người dùng doanh nghiệp và cũng cho phép bạn hiển thị tối đa 3 đánh giá người dùng doanh nghiệp. Các bài đánh giá mạnh nhất