Đo lường hiệu suất từ khóa trên Mạng tìm kiếm

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×

Giống như tất cả những người quản lý tốt thường xuyên đánh giá hiệu suất của nhân viên, bạn có thể muốn đánh giá hiệu suất của từ khóa để xem những từ khóa nào đang giúp bạn đạt được mục tiêu quảng cáo cho những chiến dịch nhắm mục tiêu Mạng tìm kiếm của Google. Để thực hiện điều này, bạn có thể xem và tải xuống hiệu suất từ khóa từ khoảng thời gian cụ thể hoặc tùy chỉnh bảng thống kê AdWords để theo dõi các từ khóa của bạn hoạt động như thế nào theo loại so khớp. Bạn cũng có thể chạy chẩn đoán từ khóa để xem xét Điểm chất lượng của từ khóa của mình.

Xem và tải hiệu suất từ khóa

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn
  2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
  3. Nhấp vào tab Từ khóa. Đảm bảo rằng bảng thống kê của bạn chứa phạm vi ngày, các cột, bộ lọc và phân đoạn mà bạn muốn đưa vào báo cáo. Các phân đoạn mà bạn đã áp dụng cho dữ liệu trong bảng sẽ hiển thị trong báo cáo của bạn dưới dạng cột. Tìm hiểu cách tạo chế độ xem tùy chỉnh dữ liệu của bạn.
  4. Nhấp vào nút Tải xuống Biểu tượng tải xuống.
  5. Bạn sẽ thấy bảng điều khiển Tải xuống và lập lịch báo cáo phía trên bảng thống kê.
  6. Đặt tên cho báo cáo của bạn và sau đó chọn loại định dạng.
  7. Nhấp vào Tạo.

Sử dụng các phân đoạn, cột hoặc bộ lọc cụ thể để theo dõi thống kê từ khóa

Bạn có thể tùy chỉnh bảng thống kê của mình để xem dữ liệu từ khóa bằng cách sau:

  • Phân đoạn: Chia dữ liệu thành hàng theo các tùy chọn bạn chọn (chẳng hạn như ngày, loại nhấp chuột hoặc thiết bị).
  • Cột: Thêm các loại dữ liệu cụ thể vào bảng thống kê của bạn.
  • Bộ lọc: Tìm kiếm thống kê mà bạn muốn xem.

Sử dụng phân đoạn để xem hiệu suất của loại so khớp cụm từ tìm kiếm

Bạn có thể xem dữ liệu từ khóa của mình được phân đoạn theo loại so khớp cụm từ tìm kiếm, là cụm từ tìm kiếm so khớp rộng, so khớp cụm từ và so khớp chính xác đã kích hoạt từ khóa của bạn. Việc này cho phép bạn so sánh thống kê chẳng hạn như số nhấp chuột, số lần hiển thị, CTR hoặc tỷ lệ chuyển đổi dành cho cụm từ tìm kiếm đã kích hoạt quảng cáo của bạn. Sử dụng các tùy chọn phân đoạn để xác định xem những từ khóa nào đang mang lại hiệu suất tốt nhất cho một loại so khớp cụm từ tìm kiếm cụ thể.

Để phân đoạn dữ liệu theo loại so khớp cụm từ tìm kiếm, hãy nhấp vào nút Phân đoạn phía trên bảng thống kê và chọn “Loại so khớp cụm từ tìm kiếm” từ menu thả xuống.

Sử dụng cột để theo dõi Điểm chất lượng

Điểm chất lượng là thước đo mức độ liên quan của quảng cáo, từ khóa và trang đích của bạn với khách hàng. Mỗi từ khóa sẽ nhận được Điểm chất lượng trên thang tỷ lệ từ 1 đến 10, trong đó 1 là điểm thấp nhất và 10 là điểm cao nhất.

Để bật cột Điểm chất lượng, hãy chuyển đến tab Từ khóa và nhấp vào nút Cột phía trên bảng thống kê, sau đó chọn Sửa đổi cột. Trong phần Thuộc tính, nhấp vào liên kết Thêm bên cạnh Điểm chất lượng.

Sử dụng các cột để xem ước tính giá thầu trang đầu tiên, ước tính giá thầu đầu trang và ước tính giá thầu vị trí đầu tiên của bạn

Ước tính giá thầu trang đầu tiên, ước tính giá thầu đầu trang và ước tính giá thầu vị trí đầu tiên là giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) ước lượng để quảng cáo của bạn hiển thị tương ứng trên trang đầu tiên, đầu trang hoặc trong vị trí quảng cáo đầu tiên của kết quả tìm kiếm của Google khi cụm từ tìm kiếm khớp chính xác với từ khóa của bạn. Ước tính dựa trên Điểm chất lượng của bạn và cạnh tranh giữa nhà quảng cáo hiện tại cho từ khóa đó. Nếu các ước tính giá thầu vị trí quảng cáo này rất cao, điều đó có thể có nghĩa là Điểm chất lượng của từ khóa của bạn kém.

Để xem các ước tính giá thầu vị trí quảng cáo này, hãy chuyển đến tab Từ khóa và nhấp vào nút Cột phía trên bảng thống kê của bạn, sau đó chọn Sửa đổi cột. Trong phần Thuộc tính, hãy nhấp vào liên kết Thêm bên cạnh “Giá thầu ước tính của trang đầu tiên”, “Giá thầu ước tính của trang trên cùng” hoặc “Giá thầu ước tính vị trí đầu tiên”.

Sử dụng các cột để xem tác động tiềm năng của các thay đổi giá thầu đến lưu lượng truy cập trên Mạng tìm kiếm của bạn.

Cột trình mô phỏng đấu giá ước tính thay đổi giá thầu từ khóa +/- 50%, +300% và đạt ước tính giá thầu đầu trang có thể tác động như thế nào đến nhấp chuột và chi phí hàng tuần trên Mạng tìm kiếm của bạn.

Để xem ước tính, hãy chuyển đến tab Từ khóa và nhấp vào nút Cột phía trên bảng thống kê, sau đó chọn Sửa đổi cột. Trong phần Trình mô phỏng đấu giá, hãy nhấp vào liên kết Thêm bên cạnh cột mà bạn quan tâm hoặc nhấp vào Thêm tất cả các cột.

Sử dụng cột để xem loại so khớp từ khóa của bạn

Loại so khớp từ khóa của bạn là các tùy chọn so khớp từ khóa — rộng, cụm từ, chính xác — mà chúng tôi sử dụng để xác định tìm kiếm nào của Google có thể kích hoạt quảng cáo của bạn xuất hiện. Bạn có thể thấy nhiều lần hiển thị quảng cáo, nhấp chuột và chuyển đổi hơn với một số loại so khớp hoặc ít lần hiển thị hơn và nhắm mục tiêu hẹp hơn với các loại so khớp khác.

Để theo dõi loại so khớp từ khóa cụ thể đang hoạt động như thế nào, hãy chuyển đến tab Từ khóa và nhấp vào nút Cột phía trên bảng thống kê, sau đó chọn Sửa đổi cột. Trong phần Thuộc tính, nhấp vào liên kết Thêm bên cạnh Loại so khớp.

Sử dụng bộ lọc để sắp xếp dữ liệu từ khóa của bạn

Bộ lọc cho phép bạn tìm kiếm các loại dữ liệu cụ thể để bạn có thể dễ dàng đánh giá hiệu suất từ khóa của mình. Bạn có thể lọc dữ liệu của mình để xem từ khóa nào đủ điều kiện kích hoạt quảng cáo hoặc có thể bạn muốn xem từ khóa nào có lợi tức đầu tư tốt.

Để tạo bộ lọc, chuyển đến tab Từ khóa và nhấp vào nút Bộ lọc, sau đó chọn Tạo bộ lọc. Trong bảng điều khiển bộ lọc, chọn bộ lọc mà bạn muốn sử dụng từ menu thả xuống.

Nguồn: Google Adwords

admin
Lập trình, Digital Marketing là niềm đam mê từ nhỏ của Tôi. Khám phá, tìm hiểu và chia sẻ những thông tin tôi đã gặp phải đến các bạn nhằm giúp đỡ các bạn đam mê giống Tôi. Luôn theo dõi HauITPham.com để nhận nhiều thông tin hữu ích khác

Trả lời